Expert in study
alarm
Ask
World Languages
Yvonne Reynolds

आभाळाकडे डोळे लावणे या वक्याप्रचारचा अर्थ

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
52 cents Horatio
Answer:

Answer:

June 1, 2020 mpscmantra

हातातोंडाची गाठ पडणे – कसेबसे खाण्यास मिळणे

गयावया करणे – केविलवाणी विनंती करणे

अंगाचा तिळपापड होणे – अतिशय संतापणे

पगडा बसवणे – छाप, प्रभाव पाडणे

मूग गिळणे – अपमान सहन करुन गप्प राहणे

वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – नाकारणे

कस्पटासमान लेखणे – क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे

नामानिराळा राहणे – अलिप्त राहणे

द्त्त म्हणून उभा राहणे – अचानक येणे

जन्माची माती होणे – जीवन व्यर्थ होणे

चारी मुंड्या चीत होणे – संपूर्ण पराभव होणे

सर्द होणे – वरमणे, थिजून जाणे

रामराम ठोकणे – निरोप घेणे

आकाशपाताळ एक करणे – फार आरडाओरडा करणे

कानामागून येऊन तिखट होणे – मागाहून येऊन वरचढ होणे

उमाळा येणे – तीव्र इछा होणे

वर्ज्य करणे – टाकणे

काडीमोड करणे – संबंध तोडणे

अहमहमिका चालणे – चढाओढ लागणे

अगतिक होणे – उपाय न चालणे

कां-कूं करणे – एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे

आभाळ फाटणे – मोठे संकट येणे

इडापिडा टळणे – संकट जाणे

उतराई होणे – उपकार फेडणे

अंतर्मुख होणे – स्वत:शी विचार करणे

लकडा लावणे – सारखी घाई करणे

परिपाठ ठेवणे – सवय ठेवणे

ब्रह्मांड कोसळणे – मोठे संकट येणे

कागाळी करणे – तक्रार करणे

खांदा देणे – मदत करणे

खोबरे करणे – नाश करणे

गय करणे – क्षमा करणे

न्यूनगंड वाटणे – कमीपणा वाटणे

जीव मुठीत घेणे – फार घाबरणे

जीव ओतणे – मन लावून काम करणे

सुपारी देणे – आमंत्रण देणे

तोंडाला तोंड देणे – उद्धटपणे बोलणे

डोळे दिपणे – आश्चर्य वाटणे

नामोहरम होणे – पराभूत होणे

पदर पसरणे – याचना करणे

पाणउतारा करणे – अपमान करणे

वाली नसणे – रक्षणकर्ता नसणे

हात तोकडे पडणे – मदत करण्यास क्षमता कमी पडणे

हिरमुसले होणे – नाराज होणे

पांग फेडणे – इच्छा पूर्ण करणे

विटून जाणे – त्रासणे

डोके सुन्न होणे – काही न सुचणे

फडशा पाडणे – संपवणे

गोरेमोरे होणे – लाज वाटणे

आकशाला गवसणी घालणे – अशक्य गोष्ट करुन पाहणे

धिंडवडे निघणे – फजिती होणे

आटापिटा करणे – खूप कष्ट करणे

माया पातळ होणे – प्रेम कमी होणे

वाऱ्यावर सोडणे – काही न विचारणे

हातपाय गाळणे – धीर सोडणे

कागदी घोडे नाचवणे – कृतिशील

काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे

गुळणी फोडणे – स्पष्ट सांगणे

झाकड पडणे – अंधार पडणे

पोटात आग पडणे – खूप भूक लागणे

टोपी उडवणे – टवाळी करणे

पाणी पाजणे – पराभव करणे

वहिवाट असणे – रीत असणे

छी थू होणे – नाचक्की होणे

प्रादूर्भूत होणे – दिसू लागणे

दंडेली करणे – जबरदस्ती करणे

दिवा विझणे – मरण येणे

मूठमाती देणे – शेवट करणे

सुगावा लागणे – अंदाज लागणे

प्रतारणा करणे – फसवणूक करणे

डोक्यावर घेणे – कौतुक करणे

कानाशी लागणे – चहाडी करणे

किटाळ करणे – आरोप होणे

देव्हारे माजविणे – महत्व वाढविणे

हातावर तुरी देणे – फसविणे

बेगमी करणे – साठा करणे

Please mark me as a brainalist and give me thanks

347
Horatio
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions