Expert in study
alarm
Ask
History
Nua

Ano ang isinigaw ng mga sundalo ng Amerika nang napansin nilang may mga sundalong Pilipino sa Sta. Mesa?

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
273 cents sand
Answer:

Filipino:

Ang Digmaang Pilipino – Amerikano, [11] ay tinukoy din bilang Digmaang Pilipino – Amerikano, Digmaang Pilipino, Pagkagulo ng Pilipinas o Tagalog Insurgency [12] [13] (Filipino: Digmaang Pilipino – Amerikano; Espanyol: Guerra filipino – estadounidense ), ay isang armadong tunggalian sa pagitan ng Unang Republika ng Pilipinas at Estados Unidos na tumagal mula Pebrero 4, 1899 hanggang Hulyo 2, 1902. [1] Habang tinignan ng mga nasyonalistang Pilipino ang salungatan bilang pagpapatuloy ng pakikibaka para sa kalayaan na nagsimula noong 1896 sa Rebolusyong Pilipino, itinuring ito ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang pag-alsa. [14] Ang kaguluhan ay lumitaw nang sumalungat ang Unang Republika ng Pilipinas sa mga tuntunin ng Kasunduan sa Paris kung saan kinuha ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya, na tinapos ang Digmaang Espanyol – Amerikano.

English:

The Philippine–American War,[11] also referred to as the Filipino–American War, the Philippine War, the Philippine Insurrection or the Tagalog Insurgency[12][13] (Filipino: Digmaang Pilipino–Amerikano; Spanish: Guerra filipino–estadounidense), was an armed conflict between the First Philippine Republic and the United States that lasted from February 4, 1899 to July 2, 1902.[1] While Filipino nationalists viewed the conflict as a continuation of the struggle for independence that began in 1896 with the Philippine Revolution, the U.S. government regarded it as an insurrection.[14] The conflict arose when the First Philippine Republic objected to the terms of the Treaty of Paris under which the United States took possession of the Philippines from Spain, ending the Spanish–American War.

I hope tht helps you out

92
sand
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions