alarm
Ask a question for free
Music
Randall Robinson

14) Quin tipus de moviment harmònic realitzen les veus superiors respecte al baix en la successiód'acords IV5 V5?​

answers: 1
Register to add an answer
Answer:

A l'observar la Naturalesa ens adonem que molts processos físics (per exemple la rotació de la terra al voltant de l'eix polar) són repetitius, succeint-se els fets cíclicament després d'un interval de temps fix. En aquests casos parlem de moviment diari i el caracteritzem mitjançant el seu període, que és el temps necessari per a un cicle complet de el moviment, o la seva freqüència, que representa el nombre de cicles complets per unitat de temps

.

Un cas interessant de moviment periòdic apareix quan un sistema físic oscil·la al voltant d'una posició d'equilibri estable. El sistema realitza la mateixa trajectòria, primer en un sentit i després en el sentit oposat, invertint el sentit del seu moviment en els dos extrems de la trajectòria. Un cicle complet inclou travessar dues vegades la posició d'equilibri. La massa subjecta a l'extrem d'un pèndol o d'un ressort, la càrrega elèctrica emmagatzemada en un condensador, les cordes d'un instrument musical, i les molècules d'una xarxa cristal·lina són exemples de sistemes físics que sovint realitzen moviment oscil·latori.

El cas més senzill de moviment oscil·latori s'anomena moviment harmònic simple i es produeix quan la força resultant que actua sobre el sistema és una força restauradora lineal. El Teorema de Fourier ens dóna una raó de la importància de el moviment harmònic simple. Segons aquest teorema, qualsevol classe de moviment periòdic o oscil·latori pot considerar com la suma de moviments harmònics simples.

Moviment harmònic simple

Considerem com a exemple de sistema que descriu un moviment harmònic simple una massa m unida a l'extrem d'una molla elàstica de constant k, com es mostra a la figura. L'altre extrem de la molla està fix. El moviment horitzontal de la massa pot descriure utilitzant la segona llei de Newton: l'única força que actua sobre la massa és la força recuperadora de la molla, que és proporcional i de sentit oposat al seu allargament x des d'una posició d'equilibri estable.

oscil·lador esmorteït

Tots els oscil·ladors reals estan sotmesos a alguna fricció. Les forces de fricció són dissipatives i el treball que realitzen és transformat en calor que és dissipat fora de el sistema. Com a conseqüència, el moviment està esmorteït, llevat que alguna força externa el mantingui. Si l'amortiment és més gran que cert valor crític, el sistema no oscil·la, sinó que torna a la posició d'equilibri. La rapidesa amb què es produeix aquest retorn depèn de la magnitud de l'amortiment, podent-se donar dos casos diferents: el sobreamortiguamiento i el moviment críticament esmorteït. Quan l'amortiment no supera aquest valor crític el sistema realitza un moviment lleugerament esmorteït, semblant a el moviment harmònic simple, però amb una amplitud que disminueix exponencialment amb el temps.

Per il·lustrar aquest tipus de moviment considerem una massa m unida a l'extrem d'una molla elàstica de constant k, i a un amortidor la força de fricció és proporcional a la velocitat de la massa m en cada instant.

EXEMPLES I SIMULACIONS

oscil·lació lliure

La característica essencial d'una oscil·lació lliure és que l'amplitud es manté constant, i per tant, l'energia total es manté constant. A l'espai de les fases (v-x) el mòbil descriu una el·lipse.

instruccions

S'introdueix la posició inicial i la velocitat inicial del mòbil, i després es prem el botó Comença.

S'observa la posició del mòbil en funció de el temps en la part esquerra de la finestra, gràfic x-t. El valor de la posició x del mòbil es mostra a la cantonada superior esquerra.

La trajectòria del mòbil en l'espai de les fases, gràfic v-x, a la part superior dreta.

L'energia total del mòbil en funció de el temps, gràfica E-t, a la part inferior dreta.

LibresApplet apareixerà en un explorador compatible amb JDK 1.1.

concreta.

93
Shishkanov
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions